24. toukokuuta 2017 klo 19 Syrjässä

Markku Siivola:

Elämän kosminen tiheys - Volter Kilven elämä ja teokset

 

Pääsymaksu 10€ (sis. kahvitarjoilun)

 


 

Volter Kilpi, (1874-1939), kuvaa teoksiaan eepoksiksi: "Kertomus on juonen lankaa, eepos on elämän kosmisen tiheyden välittämistä. Minun kirjani avaavat itsensä vasta uudistetulla ja uudistetulla lukemisella, mutta vellovatkin sitten kuin selittämätön meri aina uutta aaltoa. Kirjani ovat leveällä pensselillä maalattuja tauluja, joista väri velloo elämää yksityiskohtien melkein häipyessä kokonaisuuden vuoluun."

Jo 28-vuotiaana hän kirjoitti: "Ainoastaan itsestään, omasta sanoihin tulis­te­tusta tunte­muk­sestaan pitää säke­nöi­tyttää sanansa esiin, jos tahtoo niille totuuden arvon; empimättä ja arvele­matta täytyy antaa niiden leimuta esiin, silloin ainoas­taan väläh­televät ne totuuden kultana." -- Tämä nuorena, maailmaa vielä sen täydel­li­sellä voimalla kokemat­tomana kirjoi­tettu lause oli kuin ennus­tus mitä tuleman pitää Kilven koko elämän lävitse. Tämä vain oman sisäisen elä­mänsä käs­kyjä horju­matto­masti kuun­te­leva omi­nai­suus oli kaksi­teräi­nen miekka, hänet voit­toi­hin ja kärsi­myksiin vievä.

Tämän näkemyksen hän toteutti täydel­li­sem­min kuin yksi­kään muu suoma­lainen kirjai­lija, Aleksis Kivi mukaan­lukien. Tulok­sena on pakah­dut­ta­van loiste­lias kirja­sarja, johon "tihuva elämän kosmos on suljettu", jonka "jokainen lause on hijottu lähet­tä­mään valoa melkein epä­lukui­sille tahoille". Vuoden 1992 itse­näi­syys­päi­vänä järjes­tetyssä äänes­tyk­sessä yli sata tai­tei­lijaa, tutkijaa ja krii­tik­koa nimesi hänen tunne­tuimman teoksensa; "Alas­talon salissa" itsenäi­syyden ajan parhaaksi kauno­kirjalli­suuden teokseksi.

***

Kilven teksti on parhaimmillaan luettuna. Hän kertoo, että "Olen sekä huomannut itse että muilta kuullut, että varsin­kin proosani laatu ja tahti vasta selvittyy minun luentani valossa. Minulla, jolla ei ole mitään lausunta­koulu­tusta, on luennassa eräs ammatti­salai­suus. Tiedän että proosa niin­kuin runouskin on äänel­listä, akustista kudosta, aaltoavaa niinkuin elävä meri, eikä pelk­kiä kirjan rivejä, joita silmin niellään. Tämän aaltoa­misen kun yrittää vaistota, niin lukee, jollei hyvin, niin ilmentävästi kuitenkin. - Minun proosani esi­mer­kiksi sotkeutuu vallan, ellei tätä aaltoa­mista siinä tapaa ja tavota."

Toivon omankin esitykseni voivan ilmaista edes pienin lainein tämän suuresti ihailemani kirjailijan väkevästä elämän­tunnosta, kielensä käsittä­mättö­mästä nerok­kuudesta, lämpi­mästä huumo­rista kyynel­tenkin lävitse.

Markku Siivola

P.S. Esa Tommilan videoimat katkelmat esityksestä