LOPEN SYRJÄ-SEURA r.y.

Syrjän kesä 2023

Syrjä-seuran vuosikokous 10. kesäkuuta klo 13 Syrjässä

linkki: Syrjän päärakennuksen kunnostus- ja korjaus

linkit: kuvat 1, kuvat 2, kuvat 3, kuvat 4

SYDÄN SYRJÄLLÄÄN!

 

INFO

Puh.joht. Erja Noro­vii­ta, puh 050 5205532

Siht. Pirjo Juhela, puh 040 5555387

Jäsenmaksu v.2022: 10€

Tili: FI21 5721 4620 1104 10

Email syrja@syrjaseura.org

Syrjän Facebook-ryhmä

ARKISTO     Asiakirjat    

 

TALKOOT SYRJÄSSÄ 2023 - TERVETULOA!

ke 17.5. klo 10-14, la 27,5, klo 12-14, pe 9.6. klo 10-14, ke 5.7. klo 10-14, to 20.7. klo 10-14, to 3.8. klo 10-14PERINTEINEN SYRJÄ ELÄVÄKSI

Syrjä on eteläisessä Hämeessä, Lopen Järventaustassa ja nykyisin Lopen kunnan omistuksessa oleva vanha, aikoinaan vauras talon­poikais­talo. Vanha hirsinen pää­ra­ken­nus ja yksi aitoista ovat vielä jäljellä osoit­teessa Kallaksentie 77.

Syrjä ei ole ollut ainoas­taan perin­teinen talon­poikais­talo, vaan sillä on omin­takei­set yhteydet Lopen ja Suomen, erityi­sesti suomen kielen kehi­tyk­seen ja kulttuu­riin. 1800-luvun alun emäntänä Syrjässä oli Maija-Stiina, jonka asus­teisiin pohjau­tuu Lopen naisen kansal­lis­puku. 40 vuoden ajan 1800 luvulta 1900-luvun alkuun Syrjässä viettivät kesiään suoma­lais­mie­liset Goden­hjelmit ja Krohnin suvun jälke­läisiä, muun muassa Aino Krohn, myöhem­min Aino Kallas. Syrjässä toimi näin kesäisin voimakas yhteys paikal­lisen väestön ja "herrasväen" kesken, jossa suomen kieli oli keskiössä.

Pelastetaan Syrjä. Syrjän rakennus on vuosien aikana pahasti päässyt rapis­tumaan. Vuonna 2016 perus­tettiin Lopen Syrjä-­seura, tavoit­tee­naan säi­lyt­tää tuo tun­nel­mal­linen Syrjän miljöö, mahdol­lis­taa sen moni­puo­linen käyttö kunta­laisten ja naapu­reit­ten­kin iloksi ja hyödyksi.  Seura tukee mahdol­li­suuk­siensa mukaan tämän kult­tuuri­histo­rial­li­ses­ti arvok­kaan, talo­van­huk­sen yhtei­söl­li­sen käytön jatkamista ja laa­jen­ta­mis­ta erilaisin kun­nos­tus­hank­kein, toi­vot­ta­vasti myös muiden järjes­töjen, yritysten ja asian­tuntijoiden avulla.

Syrjän käyttö. Tavoitteena on laajentaa Syrjän tunnel­mal­listen tilojen, niin tuvan kuin luonnon­kauniin piha­pii­rin­kin hyödyn­tämistä eri­laisten tapah­tumien, niin korkea­kult­tuurin kuin lei­kin­kin muodossa, kohden­net­tui­na kaiken­ikäi­sille. Toivot­tavaa olisi, että monet yhtei­söt ja yksityi­setkin voisivat hyö­dyn­tää Syrjää. Mahdol­lisuus histo­rial­listen juurien ja nyky­päivän yhtei­söl­lisen toiminnan vahvis­tami­seen saattaa avata aivan uusiakin toiminta­muotoja Lopella.

Paikallinen muisti/muistopankki. Paikallis­histo­rial­lisen aineis­ton keruu Syrjä-seuran netti­sivuil­le Inter­netin suomien mahdol­li­suuk­sien turvin jatkuu.

LIITY SEURAAN!

Tervetuloa mukaan Lopen Syrjä-seuran realistis-optimis­tiseen jouk­koon! Jäseneksi voi liittyä sähköpostilla: syrja@syrjaseura.org - muista ilmoittaa myös puhelinnumerosi ja osoitteesi.

Tili: FI21 5721 4620 1104 10